PHÂN TÍCH – KIỂM NGHIỆM

     Với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 533 thỏa mãn các tiêu chí trong nước và quốc tế, Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam phân tích các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh theo yêu cầu của khách hàng tr ên các lĩnh vực:

 • Môi trường nước (nước thải, nước cấp, nước dưới đất, nước mặt, nước biển, nước mưa)
 • Môi trường không khí (KKXQ, KK môi trường lao động)
 • Môi trường Khí thải
 • Môi trường đất
 • Bùn thải
 • Chất thải 
 • Trầm tích

Phòng Thí Nghiệm Vi Sinh:

 • Xác định – Phát hiện và đếm vi khuẩn Coliform, Escherichia coli 
 • Phát hiện Salmonella spp. trong nước.
 • Phát hiện Shigella spp. trong nước.

Phòng Thí Nghiệm Hóa Lý:

 • Thực hiện phân tích các chỉ tiêu chuẩn độ – khối lượng, quang phổ (UV-VIS): COD, BOD, KMnO4, TDS, TSS,T-N, T-P, NH4+, P-PO43-, N-NO3, N-NO2, H2S, CHDBM, Cl, độ cứng, dầu, Cl2, độ màu, CN, … trong nước thải, nước mặt, nước sinh hoạt, nước biển, đất, chất thải.
 • Các chỉ tiêu quan trắc không khí, khí thải: Bụi, NO2, SO2, CO, H2S, NH3, các dung môi hữu cơ (benzene, toluene, xylen,…)
 • Các chỉ tiêu kim loại (AAS)

Phòng Thí Nghiệm Sắc Ký

Mẫu nước

 • Các chất hữu cơ dễ bay hơi, bay hơi vừa;
 • Các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

Mẫu đất

 • Các chất hữu cơ dễ bay hơi, bay hơi vừa;
 • Các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

Mẫu không khí và khí thải

 • NO2, SO2 bằng phương pháp lấy mẫu thụ động;
 • Các chất độc hại: dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và bay hơi vừa;
 • Khí thải từ các nhà máy;
 • Không khí từ các bãi rác.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM rất mong có cơ hội làm việc với quý khách hàng!!!.